Algemene voorwaarden

Opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer: 90302915

Artikel 1:

Algemeen

1.1

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten, workshops c.q. trainingen, alsmede alle individuele of groepssessies voor wat betreft healings, metingen en andere behandelingen, die door Animals Know worden aangeboden (zie de website www.animalsknow.com).

1.2

Daar waar de mannelijke vorm wordt gebruikt wordt ook de vrouwelijke vorm bedoeld.

Artikel 2:

Producten, supplementen, behandelingen en workshops c.q. trainingen

2.1

Animals Know is nooit verantwoordelijk voor het gebruik en de inzet van de geleverde producten en/of supplementen. Dit is en blijft de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Alle producten en supplementen worden gemeten en geleverd vanuit zuivere intenties. Er kan door Animals Know niet gecontroleerd worden hoe de producten of supplementen ingezet worden door de klant en derhalve is er geen toezicht of deze op de juiste manier zijn ingenomen of dat de instructies juist zijn opgevolgd.

2.2

De geleverde producten en supplementen alsmede alle behandelingen (waaronder healings), metingen, communicaties en het geleerde vanuit de workshops, trainingen of andere methodes vervangen nimmer een doktersbezoek bij ziekte. Raadpleeg bij lichamelijke en eventueel psychische klachten altijd eerst uw arts (huisarts, specialist ziekenhuis of dierenarts). Stop eveneens nooit met de voorgeschreven medicatie vanuit uw dierenarts, huisarts of specialist. Er wordt gevraagd om 24 uur voorgaande de behandeling te stoppen met supplementen, dit geldt nooit voor voorgeschreven medicatie.

Artikel 3:

Afspraak en inschrijving

3.1

Het maken van een afspraak voor een healing of communicatie geschiedt door het maken van een telefonische afspraak zoals vermeld staat op www.animalsknow.com. Alleen bij het vermelden van uw volledige gegevens en bij het inleveren van een volledig ingevulde inschrijfformulier kan uw afspraak doorgang vinden. Animals Know behoudt zich het recht voor om een aanmelding te weigeren.

3.2

Inschrijven voor workshops en trainingen geschiedt door het kenbaar maken van uw interesse zoals op de website www.animalsknow.com vermeld staat. Animals Know houdt zich hier ook het recht voor om mensen te weigeren indien dat nodig geacht wordt. Er wordt dan gekeken wat de situatie is en of er dan sprake is van restitutie van het betaalde bedrag indien van toepassing. Het is altijd de bedoeling van Animals Know om integer en oprecht te handelen en om mens en dier te helpen.

3.3

U kunt zich alleen inschrijven voor de gehele workshop c.q. training. Tussentijds annuleren is mogelijk zonder restitutie van het verschuldigde inschrijfgeld, behoudens de in artikel 4 genoemde voorwaarden.

3.4

Alle workshops c.q. trainingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

Artikel 4:

Annulering

4.1

Annulering door de klant van een behandeling, meting, healing, training, workshop of iedere andere vorm van dienst die door Animals Know wordt aangeboden dient schriftelijk te gebeuren. De datum van ontvangst is bepalend voor de datum van annulering.

4.2

Annulering van workshops c.q. trainingen, tot 3 weken voor aanvang van de activiteit worden gerestitueerd minus € 75,- administratiekosten.

Annulering van een healing, meting of andere persoonlijke behandeling is kosteloos tot 24 uur van te voren. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de behandeling zijn in principe de volledige kosten verschuldigd. Er zal in overleg gezocht worden naar een passende oplossing.

4.3

Wanneer de deelnemer de workshop c.q. training wil afbreken binnen de gestelde 3 weken voor aanvang van de activiteit of als de workshop c.q. training inmiddels is gestart dan is de deelnemer het volledige opleidingsgeld verschuldigd.

4.4

Wanneer een workshop c.q. training vanwege te weinig deelnemers niet doorgaat, worden de reeds betaalde kosten binnen 2 weken na annulering terugbetaald. Over een mogelijke annulering wordt op zijn laatst 1 week voor de aanvangsdatum besloten. Het bedrag van de annulering i.v.m. te weinig deelnemers zal volledig worden teruggestort op dezelfde rekening als waarvan het desbetreffend bedrag is ontvangen.

4.5

Animals Know behoudt zich het recht voor om ten aanzien van de workshops c.q. trainingen wijzigingen aan te brengen.

Artikel 5:

Betalingsvoorwaarden

5.1

Voor workshops c.q. trainingen alsmede de aankoop van producten geldt een algemene betalingstermijn van 14 dagen. Individuele behandelingen zoals bijvoorbeeld een healing, metingen en communicaties dienen direct te worden voldaan aansluitend aan de behandeling, meting, communicatie of welke vorm van persoonlijke begeleiding er gegeven wordt door Animals Know.

5.2

Alle betalingen kunnen worden voldaan op NL 62 KNAB0613636309 t.n.v. Animals Know.

5.3

Voor alle workshops en trainingen geldt dat deze minimaal 48 uur voor aanvang van de eerste cursusdag volledig zijn betaald. In overleg mag er contant betaald worden, maar dit moet voor de aanvang van de activiteit volledig zijn afgerekend anders kan deelname alsnog worden geweigerd. Mocht de betaling niet voldaan zijn terwijl er reeds is deelgenomen aan de activiteit dan wordt er een factuur gestuurd.

5.4

Bij bestelde producten geldt dat de betaling vooraf voldaan wordt. Producten worden pas verzonden of afgegeven nadat deze volledig zijn betaald. Nadat het bestelde product(en) is (zijn) gecreëerd, is de opdrachtgever verplicht deze af te nemen en te betalen. Dit, omdat bijvoorbeeld (maar niet gelimiteerd tot) gemaakte flesjes met Animal Essences niet kunnen worden doorverkocht naar een andere klant. Deze worden per persoon of dier individueel samengesteld. Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen betalingstermijn is de klant/deelnemer in verzuim.

5.5

Indien Animals Know door wanbetaling van de klant of deelnemer is genoodzaakt de vordering ter incasso uit handen te geven, dan zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening komen van de klant, ook als deze mondeling opdracht heeft gegeven voor het maken/bestellen van producten c.q. van de deelnemer, die zich voor de activiteiten heeft aangemeld.

Artikel 6:

Uitvoering

6.1

Animals Know heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien zij, ten gevolge van verandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten haar macht liggen, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen

6.2

Bij absentie (training/ workshop) kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie. De deelnemer meldt de absentie zo vroeg mogelijk bij de lesgever. Bij afwezigheid volgt eventueel extra studie- of oefenadvies om op eigen gelegenheid de gemiste lesstof in te halen. De gemiste lesstof kan niet in een andere groep worden ingehaald.

6.3

Animals Know heeft het recht om deelnemers de toegang tot de lessen te weigeren indien dit voor het persoonlijke of groepsproces van belang is. Indien Animals Know besluit om een workshop c.q. training tussentijds of voortijdig te beëindigen voor een specifieke deelnemer of in uitzonderlijk geval voor meerdere deelnemers dan vindt er geen restitutie van lesgeld plaats. Animals Know is gerechtigd te bepalen welke persoon of personen deze disbalans in de groepsdynamiek veroorzaken.  
Er wordt enkel gewerkt vanuit Liefde & Witte Magie en andere tegenstrijdige vormen worden op geen enkele wijze getolereerd. Dit leidt direct tot vroegtijdige beëindiging van de workshop c.q. training voor de betreffende deelnemer.  Wanneer men naar een andere methode op zoek is dan werken vanuit Liefde & Witte Magie, is Animals Know niet het juiste instituut om je op te geven voor deelname aan workshop c.q. training.

6.4

De met Animals Know gesloten overeenkomst voor workshop c.q. training leidt voor Animals Know tot een inspanningsverplichting en niet tot een resultaatverplichting. E.e.a. is namelijk afhankelijk van de groepsdynamiek alsmede de individuele inzet c.q. houding van de deelnemer alsmede het groeiproces of de stagnatie waar een individueel op dat moment mee te maken kan hebben.

6.5

Vragen bij thuiskomst n.a.v. de workshop c.q. training kunnen eventueel kenbaar gemaakt worden per e-mail (niet telefonisch!). Animals Know is niet verplicht deze te beantwoorden en zeker niet binnen een bepaalde termijn. Dit in verband met bescherming van de persoonlijke belasting van de lesgever.

Artikel 7:

Overige bepalingen

7.1

Bij eventuele klachten dient zowel Animals Know als de deelnemer een eigen verantwoordelijkheidsaandeel in de ontstane situatie te bepalen. Officiële klachten dienen alleen per e-mail kenbaar gemaakt te worden. Telefonische klachten kunnen we helaas niet in behandeling nemen. Eventueel kan de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT) worden ingeschakeld in het kader van de wet Wkkgz.

7.2

Persoonlijke informatie over de deelnemers wordt vanuit Animals Know altijd vertrouwelijk behandeld. Persoonlijke informatie die ter sprake komt tijdens de workshops c.q. trainingen door lesgever en of deelnemers worden noch door Animals Know noch door andere deelnemers gecommuniceerd of op een andere wijze kenbaar gemaakt aan derden. Schending van deze geheimhoudingsplicht kan tot onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst c.q. deelname leiden zonder terugbetalingsplicht vanuit Animals Know.

7.3

Verkopen, kopiëren, dupliceren of anderszins afstaan aan derden van lesmateriaal en presentaties is op geen enkele wijze toegestaan. Het auteurs- en eigendomsrecht ofwel de copyright van speciaal voor de opleiding (trainingen & workshops) vervaardigd lesmateriaal en presentaties blijft te allen tijde van Animals Know of enig ander in het lesmateriaal vermelde rechthebbende. Het uitgereikte lesmateriaal mag niet anders gebruikt worden door de deelnemer dan voor persoonlijke studie en persoonlijke ontwikkeling en dus niet zakelijk ingezet worden. De inhoud mag niet zonder schriftelijke toestemming van de auteur gedupliceerd, gekopieerd, verkocht en / of verspreid worden, hier staat een financiële boete op van minimaal € 3.500,- per overtreding / per persoon.

7.4

Animals Know kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het toepassen van de lesstof door de deelnemer. Deelname aan de workshop c.q. training is vrijwillig en deelnemer is verantwoordelijk voor zichzelf, zijn daden en handelingen tijdens, maar zeker ook na de workshop c.q. training. Inclusief het toepassen van het geleerde in bijvoorbeeld een eigen praktijk. Animals Know kan daarvoor niet verantwoordelijk zijn.

7.5

Door bestelling van producten, het aanvragen van een behandeling (healing, meting of communicatie) alsmede door inschrijving van workshop c.q. training wordt de deelnemer verondersteld volledige kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.

7.6

In het kader van de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) zijn wij gehouden aan de privacywetgeving. Dit houdt in dat wij de persoonsgegevens die wij van u verzamelen onder strikte regels moeten bewaren en beveiligen tegen o.a. datalekken. Tevens moet vast staan welke gegevens van u bewaard worden en voor welk doel.

Wij vragen van u de volgende gegevens voor de volgende doeleinden:
– Naam (voornamen en achternaam), adres, postcode en woonplaats
– Telefoonnummer en e-mailadres
– Eventueel BTW nummer

Deze gegevens zijn nodig voor de contactgegevens, basisadministratie, facturatie en bewijs van deelname / certificaat. Alle persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en bewaard. Informatie aan derden wordt alleen verstrekt na schriftelijke toestemmingsverklaring van de klant. Zie hiertoe ook de Privacyverklaring op de website van Animals Know.

7.7

Het maken van beeldmateriaal en geluidsopnames tijdens de behandeling, workshops c.q. trainingen is mede gelet op de AVG niet toegestaan.

7.8

De algemene voorwaarden kunnen te allen tijde gewijzigd en/of aangevuld worden. Het is dus raadzaam deze periodiek weer door te lezen in het geval van wijzigingen en/of aanvullingen.

error: Content is protected !!
nl_NL_formal
Scroll naar boven
Geverifieerd door MonsterInsights