Overzicht

Op deze pagina vind je een overzicht van alle Animal Essences die Animals Know ter beschikking heeft. Je kunt de essences zelf uitkiezen op basis van onderstaande informatie, maar ik kan ze ook voor je uittesten of een remedie samenstellen naar aanleiding van een communicatie of healing. Omdat er nog gewerkt wordt aan mijn webshop, kun je voorlopig alleen een bestelling plaatsen middels het contactformulier.

Alligator

Draagt bij ter emotionele ondersteuning van het hoogste geduld, het juiste moment kiezen om te handelen, gezegend zijn met geduld, wijsheid van het moeras.

Supreme patience, choosing the right time to act, the divinity of waiting and wisdom of the swamp.

Ant (Mier)

Onvermoeibaar werken, geweldige productiviteit, aandacht focussen, toewijding, uitvoering, wonderbaarlijke efficiency, maatschappelijk werk.

Tireless work, terrific productivity, focused action, commitment, doing, wonderous efficiency and community service.

Arctic Tern (Noordse stern)

Ter emotionele ondersteuning om moeiteloos opmerkelijke taken te volbrengen, met gemak grootse dingen doen, verre reizen, marathonvlucht.

Effortlessly accomplishing remarkable tasks, ease of doing great things, long distance travel and marathon flight.

Armadillo (Gordeldier)

Grootst mogelijke bescherming, je zeker en veilig voortbewegen, gezonde pantsering, onaantastbaarheid.

Supreme protection, moving with security and safety, healthy armoring and impregnability.

Badger (Das)

Ter emotionele ondersteuning om je op je gemak en veilig te voelen bij woede, gezonde uiting van woede, gedreven zelfbescherming.

Being comfortable and safe with anger, healthy expression of anger and passionate self-defense.

Badger Cub (Dassenjong)

Dassenjong biedt verzorgende ondersteuning voor het omarmen en vrijgeven van woede die binnen is opgesloten uit de kindertijd als gevolg van onverwerkte emotionele wonden en pijnlijke situaties. Om woede te accepteren als logisch gevolg van gekwetstheid tijdens de jeugd. Geeft emotionele ondersteuning om deze diep gewortelde boosheid vanuit de kindertijd op een gezonde wijze te uiten.

Voor volwassenen:
– Die ondersteuning nodig hebben om boosheid vanuit hun kindertijd te uiten en los te laten
– Die ondersteuning nodig hebben om diepgewortelde boosheid, die ze nog voelen vanuit het verleden, te accepteren en omarmen

Voor kinderen:
– Die altijd boos zijn
– Die ondersteuning nodig hebben om de pijn te voelen en te uiten die ze mee hebben gemaakt
– Die ondersteuning nodig hebben in het vertrouwd voelen met hun boosheid in plaats van dat  het hen overweldigt of dat ze het wegstoppen/ ontkennen

Badger Cub essence provides nurturing support for embracing and releasing anger that has been trapped inside from childhood due to unhealed wounds and trauma. For accepting anger as a natural result of being hurt when young. For expressing this deep, repressed anger from childhood in a healthy and empowering way.

For adults:
– Who need support expressing and releasing anger and rage from their childhood
– Who need to accept and embrace the deep anger from the past that they feel

For children:
– Who are angry all the time
– Who need support in feeling and expressing anger about the hurts that they have experienced
– Who need to become comfortable with their anger instead of being overwhelmed by it or denying it

Balanced Child

Ondersteunt je diepste voelende ik om te bewegen in een staat van balans en harmonie. Voor kinderen en het innerlijke kind.

Deze remedie bevat:
Hertenjong – Koestert zachtheid en onschuld
Wolvenwelp – Weten dat we behoren
Olifantenkalf – Gevoel van veiligheid en bescherming
Dolfijnenkalf – Zelfliefde en verzorgen
Leeuwenwelp – Kracht en moed
Berenwelp – Weten wat er in ons en om ons gaande is

Deze combinatie is bijzonder geschikt voor kinderen als ze uit balans zijn en steun nodig hebben en kan voor korte of lange termijn ingezet worden. Deze combinatie is ook heel krachtig en effectief voor volwassenen die healing werk doen met diepe, onopgeloste vraagstukken uit het verleden.

Provides support for one’s deepest feeling self to move into a state of balance and harmony. For children and the child within us all.

This formula includes:
Fawn – Nurtures gentleness and innocence
Wolf Pup – For knowing that we belong
Elephant Calf – For feeling safe and protected
Dolphin Calf – For self-love and nurturing
Lion Cub – For strength and courage
Bear Cub – For knowing what is going on within and around us

This combination is especially useful for children when they are out of balance and need support, and may be used either in a short or long- term way. This combination is also very powerful and effective for adults who are doing healing work with deep, unresolved issues from childhood.

Bat (Vleermuis)

Draagt bij om je te helpen om te zien en je weg te vinden door je eigen donkerte. Geeft emotionele ondersteuning voor vertrouwen om onopgeloste zaken onder ogen te zien en te genezen. Om het Hogere in de vorm van de schaduw te eren en ervaren. Helpt je om te weten wie en waar je bent.

Supports one in seeing and navigating through one’s personal darkness. Provides confidence for facing and healing unresolved issues. For honoring and experiencing the Divine in the form of the shadow. Supports one in knowing who and where one is.

Bat Pup (Vleermuisjong)

Vleermuisjong biedt verzorgende steun en vertrouwen voor het reizen met gemak in de duisternis van het verleden om onopgeloste kwesties uit de kindertijd te confronteren. Voedt het vertrouwen om onopgeloste wonden te omarmen en te navigeren door dit uitdagend werk. Biedt diepe steun aan om kwesties van het verleden, die als eng ervaren worden, te helen. Om gedragen en gesteund te worden door het donker en om dat te omarmen wat weggestopt is. Steunt en versnelt het genezingsproces door te helpen navigeren door de donkerte van het diepe verleden.

Voor volwassenen:
– Die steun nodig hebben om zich veilig door de pijn van hun jeugd te gaan en bij het verkennen van oncomfortabele kwesties die genezen moeten worden
– Die steun nodig hebben bij het diep in het verleden gaan van hun jeugd om herinneringen en gevoelens te ontgrendelen die onderdrukt zijn geweest

Voor kinderen:
– Die slachtoffer zijn geweest van trauma of misbruik
– Die kracht en moed nodig hebben om hun pijn aan te gaan en los te laten
– Die bang zijn in het donker

Bat Pup essence provides nurturing support and confidence for traveling with ease into the darkness of the past to face unresolved childhood issues. Nurtures confidence for embracing unhealed wounds and navigating through this challenging work. Provides deep support for healing scary issues from the past. For being carried and supported through the darkness. For embracing that which has been pushed away. Supports and accelerates the healing process by helping one to navigate through the darkness of the deep past.

For adults:
– Who need support feeling safe to go into the pain of their childhood and exploring uncomfortable issues that need healing
– Who need support for going into the deep past of childhood to unlock memories and feelings that have been repressed

For children:
– Who have been the victims of trauma or abuse
– Who need strength and courage to face and release their pain
– Who have fear of the dark

Bear (Beer)

Ter emotionele ondersteuning om op een diep niveau in contact te komen met de kracht en de ritmen van de aarde. Geeft steun bij de ontwikkeling van ideeën, plannen en dromen en helpt ze tot vervulling te brengen. Zorgt dat je bij de kracht van je onderbewuste kan komen. Helpt je je af te stemmen op je eigen natuurlijke cyclus van overwintering en tevoorschijn komen. Om kracht, gegrondheid en macht te cultiveren.

For connecting deeply with the power and rhythms of the Earth. Supports one in incubating ideas, plans and dreams and bringing them to fruition. Helps one tap the power of one’s unconscious. Supports one in attuning to one’s own natural cycle of hibernation and emergence. For cultivating strength, groundedness and power.

Bear Cub (Berenjong)

Voedt het bewustzijn van de eigen gevoelens en die van anderen. Helpt iemand bewust te maken van hoe zijn daden de anderen raken. Geeft de ervaring van verdieping van zelfbewustzijn, aarding, introspectie en zelfkennis. Om te weten wie we zijn.

Gunstig voor volwassenen:
– Die als kind het contact verloren hebben met hun gevoelens door de manier waarop ze door volwassenen behandeld werden
– Die bewust moeten worden van hun innerlijk leven
– Die bewust moeten worden van wie ze zijn, wat ze nodig hebben en wat anderen nodig hebben

Gunstig voor kinderen:
– Van wie de echte gevoelens niet herkend of erkend werden door de opvoeders
– Die moeite hebben om de behoeften van anderen te zien
– Om het rustiger aan te doen en te focussen

Nurtures awareness of one’s feelings and those of others. Brings awareness of how one’s actions affect others. Nurtures the experience of deepening self-awareness, grounding, introspection and self-knowledge. For knowing who we are.

Beneficial for adults:
– Who as children lost touch with their true feelings because of how they were treated by adults
– Who need to become aware of their inner lives
– Who need to become aware of who they are, what they need and what others need

Beneficial for children:
– Who have not had their true feelings recognized and honored by their caregivers
– Who have difficulty seeing the needs of others
– For slowing down and focusing

Beaver (Bever)

Als meesterarchitect en -bouwer geeft bever steun bij het creëren van je levensplan. Bevordert helder denken, plannen, creëren en het oplossen van problemen. Vooral nuttig bij het begin van nieuwe projecten en ondernemingen. Geeft steun bij het accepteren van structuur als noodzakelijk onderdeel van het creatieve proces.

As the master architect and builder, provides support for creating the design of one’s life. Facilitates clear thinking, planning, creating and problem solving. Especially supportive in the beginning of new projects and endeavors. Supports the acceptance of structure as a necessary part of the creative process.

Bighorn Sheep (Dikhoornschaap)

Helpt met de emotionele ondersteuning voor het opeisen en uiten van innerlijke kracht en autoriteit (empowerment), koninklijke waardigheid, wijsheid van de bergen.

Claiming and Expressing Inner Power and Authority, Empowerment, Regalness, Mountain Wisdom.

Blessings of Dog (Zegeningen van hond)

Biedt een krachtige ondersteuning bij het ervaren van vreugde, liefde, speelsheid, simpliciteit en de aanwezigheid die honden belichamen. Bevordert vreugde van het in leven zijn en leven vanuit het hart. Ondersteunt de ervaring volop in het leven te staan met uitbundigheid en vrolijkheid. Om je te helpen te verbinden met anderen en loyaal te zijn aan diegene van wie je houdt. Om in het hier en nu te zijn en te genieten van alles wat het leven te bieden heeft.

Deze remedie bestaat uit:
Bastaardhond – Helpt om je hart te openen voor onvoorwaardelijke liefde.
Retriever – Helpt je gevoelens van vreugde en speelsheid te ervaren.
Beschermer – Helpt om je veilig en beschermd te voelen.
Terrier – Helpt om de simpliciteit van het hier en nu te ervaren.
Wolfshond – Helpt bij het in verbinding blijven met de eigen “roedel” en gezonde wildheid.

Provides powerful support for experiencing the joy, love, playfulness, simplicity and presence that dogs embody. Nurtures delight at being alive and living from the heart. Supports the experience of living life “full-on” with exuberance and glee. For bonding with others and being loyal to those you love. For being in the present moment and enjoying all that life offers.

This formula includes:
Mutt – Helps open your heart to unconditional love
Retriever – Helps to feel joy and playfulness
Protector – Helps feeling safe and protected
Terrier – Helps to enjoy the simplicity of now
Wolf-dog – Helps stay connected to one’s healthy wildness and one’s pack

Bobcat (Rode lynx)

Ter emotionele ondersteuning van gerichtheid en helderheid van geest, spirituele helderheid, bewustzijn van het hier en nu, wijsheid van de tot rust gekomen geest.

Focus and Clear-Mindedness, Spiritual Clarity, Present Moment Awareness, Wisdom of the Quieted Mind.

Buffalo (Buffel)

Helpt je om het langzamer aan te doen en in contact te komen met de trillingen en ritmen van de aarde. Bevordert een gevoel van heiligheid en wetenschap dat we allemaal deel uitmaken van een heilig web. Als een docent van stilte moedigt Buffalo je aan om ervaringen van diepe innerlijke stilte, kalmte en bespiegeling te ondergaan. Verhoogt gevoelens van dankbaarheid voor het geschenk van al het leven.

For slowing down and getting in touch with the resonance and rhythms of the Earth. Nurtures a sense of sacredness and knowing that we are all part of a sacred web. As a teacher of stillness, buffalo encourages experiences of deep inner quiet, calm and contemplation. Enhances feelings of gratitude for the gift of all life.

Bumblebee (Hommel)

Geeft je de emotionele ondersteuning om je kracht als sterk en volledig capabel mens op te eisen. Bevordert de ervaring van je kracht, een gevoel van onoverwinnelijkheid en hoogste vertrouwen in het eigen kunnen. Geeft steun om datgene te bereiken dat anders misschien onmogelijk lijkt.

For claiming one’s power as a strong and fully capable person. Nurtures strength, a feeling of invincibility, and supreme confidence in one’s abilities. Supports one to achieve what otherwise might seem impossible.

Butterfly (Vlinder)

Is een emotionele ondersteuner die helpt als katalysator voor verandering, geeft steun in tijden van emotionele en spirituele verandering. Laat je ervaren om los te laten, verder te gaan en erop te vertrouwen dat de wind je kan dragen. Bevordert gevoelens van lichtheid, gratie en een soepelheid in geven en ontvangen. Bevordert een harmonieus evenwicht tussen kwetsbaarheid en kracht in jezelf.

As a catalyst for transformation, supports one in times of emotional and spiritual transition. For letting go, moving forward and trusting in the wind’s ability to carry one. Encourages feelings of lightness, grace and a gentle fluidity in giving and receiving. Nurtures a harmonious balance of vulnerability and strength within the self.

Canada Goose (Canadese gans)

Helpt je contact te maken met het leven als onderdeel van een heilige cirkel. Helpt je om te weten waar je naar toe gaat, om je altijd thuis te voelen. Voor bewustwording van de grote cyclus van geboren worden, sterven en vernieuwing in ons en om ons heen. Geeft emotionele ondersteuning aan diegenen die de weg kwijt zijn en die hun spirituele midden willen vinden. Helpt je om te weten wanneer je moet leiden en wanneer je begeleiding moet zoeken en moet volgen.

Helps one connect with life as part of a sacred circle. Supports one in knowing where one is going, of feeling always at Home. For becoming aware of the Great Cycle within and around us of birth, death, and renewal. Supports those who have lost their way and who wish to find their spiritual center. Supports one in knowing when to lead, and when to seek guidance and follow.

Chakra 1

Eerste chakra essence bevat buffel, buffelkalf, olifant en beer essences en biedt steun om zo de geschenken van de eerste chakra te ontvangen. Denk hierbij aan gronding, omarmen van het fysieke lichaam, veilig voelen, overlevingsmechanismen onder ogen zien, stabiliteit en geworteldheid.

First Chakra Essence includes Buffalo, Buffalo Calf, Elephant, and Bear essences, and provides support for receiving the gifts of the first chakra, including: Grounding, Embracing the Physical Body, Feeling Secure, Facing Survival Issues, Stability, and Rootedness.

Chakra 2

Tweede chakra essence bevat nijlpaard, nijlpaardkalf, zwaan en geit essences en biedt steun om zo de geschenken van de tweede chakra te ontvangen. Denk hierbij aan diep voelen, het eigen emotionele leven te omarmen, seksualiteit, creativiteit en vertering.

Second Chakra Essence includes Hippopotamus, Hippo Calf, Swan, and Goat essences and provides support for receiving the gifts of the second chakra, including: Feeling Deeply, Embracing One’s Emotional Life, Sexuality, Creativity, Digestion.

Chakra 3

Derde chakra essence bevat poema, leeuw, leeuwenwelp en gorilla essences en biedt steun om zo de geschenken van de derde chakra te ontvangen. Denk hierbij aan het claimen en uitdrukken van je persoonlijk, gezonde kracht, het versterken en uitbalanceren van het mentale lichaam en jezelf neerzetten in de wereld met vastberadenheid en actie.

Third Chakra Essence includes Mountain Lion, Lion, and Gorilla essences and provides support for receiving the gifts of the third chakra, including: Claiming and Expressing One’s Healthy Personal Power, Strengthening and Balancing the Mental Body, Acting in the World with Determination and Action.

Chakra 4

Vierde chakra essence bevat: wildlevend paard, duif, Japanse makaak en bastaardhond essences en biedt steun om zo de geschenken van de vierde chakra te ontvangen. Denk hierbij aan dieper in je hart gaan, het hart helen, het liefdevolle hart, liefde en compassie voorbij woorden en vrede.

Fourth Chakra Essence includes Wild Horse, Dove, Snow Monkey, and Mutt essences and provides support for receiving the gifts of the third chakra, including: Deepening into your Heart, Healing the Heart, The Heart of Love, Love and Compassion beyond words, Peace.

Chakra 5

Vijfde chakra essence bevat konijn en wolf essences en biedt steun om zo de geschenken van de vijfde chakra te ontvangen. Denk hierbij aan communicatie, zelfverzekerde zelfexpressie, creatieve expressie en altijd de waarheid spreken.

Fifth Chakra Essence Rabbit and Wolf essences and provides support for receiving the gifts of the fifth chakra, including: Communication, Confident Self-Expression, Creative Expression, Always Speaking the Truth.

Chakra 6

Zesde chakra essence bevat uil, havik, raaf en kraai essences en biedt steun om zo de geschenken van de zesde chakra te ontvangen. Denk hierbij aan spirituele visies, intuïtie, verbeelding (fantasie), derde-oog wijsheid, het spirituele perspectief voorbij de 3-D wereld.

Sixth Chakra Essence includes Owl, Hawk, Raven, and Crow essences and provides support for receiving the gifts of the Sixth chakra, including: Spiritual Vision, Intuition, Imagination, Third Eye Wisdom, Spiritual Perspective beyond the 3-D world.

Chakra 7

Zevende chakra essence bevat arend, tijger en reiger essences en biedt steun om zo de geschenken van de zevende chakra te ontvangen. Denk hierbij aan het verdiepen van je connectie met de kosmos, hogere begeleiding ontvangen en het gevoel van eenheid met het alzijn te kennen.

Seventh Chakra Essence includes Eagle, Tiger, and Great Blue Heron essences and provides support for receiving the gifts of the seventh chakra, including: Deepening One’s Connection with the Divine, Receiving Higher Guidance, Knowing One’s Oneness with Spirit.

Cheetah (Jachtluipaard)

Geeft emotionele ondersteuning om taken heel snel, efficiënt en gefocust te volbrengen. Geeft een zetje aan diegenen die het gevoel hebben vast te zitten of geblokkeerd te zijn. Ondersteunt het zenuwstelsel van diegenen die er een hectische levensstijl op nahouden. Helpt je op weg als er een beslissing genomen moet worden. Voor diegenen die efficiënt willen leren omgaan met tijd en hulpbronnen.

For accomplishing tasks with great speed, efficiency, and focus. Provides a “jump-start” to those who feel stuck or blocked. Provides support to the nervous system in those living a fast-paced lifestyle. Helps one to get moving when a decision has been made. For those who wish to become efficient in their use of time and resources.

Chimpanzee (Chimpansee)

Helpt je in contact te komen met de eenvoud en vreugde van het leven. Bevordert contacten met anderen en geeft steun aan diegenen die zich sociaal geremd of ongemakkelijk voelen. Helpt je om jezelf helemaal te accepteren in alle aspecten van het mens-zijn. Bevordert speelsheid, nieuwsgierigheid en uitdrukkingsvermogen. Het stimuleert een gevoel van leven in een harmonieus samenzijn.

Helps one to connect with the simplicity and joy of being alive. Nurtures connections with others and provides support for those who feel socially inhibited or self-conscious. Helps one to fully accept oneself in all one’s humanness. Nurtures playfulness, curiosity, and self-expression. Encourages a sense of living in harmonious community.

Chipmunk (Wangzakeekhoorn)

Laat je weer speelse spontaniteit ervaren, kinderlijke geestdrift, kinderspel, het leven als een vrolijk spel ervaren.

Playful Spontaneity, Childlike Exuberance, Child’s Play, Experiencing Life as Joyful Game.

Communion with God

Communion with God zorgt voor een krachtige steun bij het ervaren van de integratie en de eenheid met het Hogere.

Deze remedie bevat:
Duif – Voedt de vrede en de kalmte in het hart
Arend – Voor openheid voor het Hogere
Tijger – Brengt rust in de drukke, denkende geest
Hert – Voedt vriendelijkheid en oplettendheid
Blauwe reiger – Voor sereniteit en verbondenheid

Communion with God provides powerful support for experiencing oneness and unity with the Divine.

This formula includes:
Dove – Nurtures peace and calm in the heart
Eagle – For opening to the Divine
Tiger – Quiets the busy, thinking mind
Great Blue Heron – For serenity and connection
Deer – Nurtures gentleness and awareness

Coyote (Prairiewolf)

Voor diegenen die foppen, vormverandering, dingen op hun kop zetten, lachen om mensen die het leven te serieus nemen ervaren.

The Trickster, Shape-Shifting, Turning Things Upside-Down, Laughter at Taking Life Too Seriously.

Crow (Kraai)

Als een sjamanistische leraar geeft kraai emotionele ondersteuning bij het ontdekken en vergroten van je sjamanistische krachten. Helpt je om diep in de aard van de realiteit te kijken. Helpt je om je intuïtieve vermogens te ontwikkelen en eigen te maken. Maakt het makkelijker de paradoxale lessen van het leven te ontdekken. Om je tussen de koninkrijken te bewegen, om de illusie door te prikken. “Open je ogen, open je oren, alles is niet zoals het lijkt.”

As a shamanic teacher, provides support for exploring and enhancing one’s shamanic power. Assists one to see deeply into the nature of reality. Supports developing and claiming one’s intuitive ability. Facilitates discovering the lessons of paradox in one’s life. For moving between the realms, for piercing through Illusion. “Open your eyes, open your ears, all is not as it appears.”

Cygnet (Zwanenpul)

Zwanenpul biedt steun bij het voelen en uiten van de puurheid, gratie en het etherische van het kind dat wij waren en dat nog in ons leeft. Steunt ons bij het ervaren van de pure gratie van het zijn. Voor het weten dat ons diepste zelf etherisch en prachtig is. Steunt de ervaring dat het leven geleefd moet worden vanuit etherische gratie. Om het innerlijk kind hogere liefde en zich gezegend te laten voelen.

Voor volwassenen:
– die als kind het contact met hun etherische zelf zijn kwijtgeraakt, en die weer contact moeten maken met de ervaring van hun innerlijke kind als zijnde dat ze één zijn met de etherische gratie
– die als kind het contact met zichzelf als prachtig wezen zijn kwijtgeraakt
– die weer contact moeten maken met hun innerlijke wereld als zijnde volmaakt en gezegend

Voor kinderen:
– die hun onschuld hebben verloren aan trauma en misbruik
– die weer contact moeten maken met het feit dat zij volledig gratie en pracht zijn
– die steun nodig hebben om hun connectie met het alzijn te voelen

Provides nurturing support for feeling and expressing the purity, grace, and divinity of the child we were and who still lives within us. Supports one to experience the pure Grace of Being. For knowing one’s deepest self as Divine and beautiful. Supports experiencing life as an act of Divine Grace. For allowing our Inner Child to feel divinely loved and blessed.

For adults:
– Who as children lost touch with their Divine self, and who need to reconnect with the experience of their Inner Child as one with Divine Grace
– Who as children lost touch with themselves as beautiful beings
– Who need to reconnect with their inner life as sacred and blessed

For children:
– Who have lost their innocence due to trauma and abuse
– Who need to find reconnect with the fact that they are full of grace and beauty
– Who need support to feel their connection and oneness with Spirit

Deer (Hert)

Om je weloverwogen, zeer bewust en kalm voort te bewegen. Bevordert zachtheid en vredigheid. Vergroot het vermogen om snel van richting te veranderen zonder je zwaartepunt kwijt te raken. Verdiept het bewustzijn van het hier en nu. Om met grotere helderheid te kunnen zien wat er om je heen en in jezelf gebeurt. Bevordert op zachtaardige wijze overgave, nederigheid en vertrouwen.

For moving deliberately and with great awareness and calm. Encourages gentleness and peace. Enhances one’s ability to change directions quickly, without losing one’s center. Deepens awareness of the present moment. For seeing with great clarity what is going on around and within oneself. For cultivating surrender, humility, and trust in gentle ways.

Digest (Vertering)

Geeft een krachtige ondersteuning bij het bevorderen en uitbalanceren van de processen van fysieke en emotionele vertering. Deze remedie bestaat uit: Beer – Helpt je je af te stemmen op je eigen natuurlijke cyclus Geit – Helpt ons met dingen makkelijker aan te gaan Hyena – Helpt met het letterlijk en figuurlijk je tanden en kaken ergens inzetten om te helpen bij het verteren. Provides powerful support for encouraging and balancing the processes of physical and emotional digestion. This formula includes: Bear – Supports one in attuning to one’s own natural cycle Goat – Helps us take things on with more ease. Hyena – Helps to literally and figuratively crush whatever needs digesting with powerful teeth and jaws.

Dolphin (Dolfijn)

Als de grote docent van de kracht van het spel en onvoorwaardelijke liefde versterkt dolfijn gevoelens van vreugde, plezier en blijdschap, alsmede compassie voor het eigen leed en dat van anderen. Verdiept de kracht van genezing en transformatie door adem, water, liefde, blijdschap en meditatie. Vergroot het vermogen dromen te herinneren, de psychische ontwikkeling en telepathische communicatie tussen mensen en dieren.

As the great teacher of the power of play and unconditional love, enhances feelings of joy, laughter and delight, as well as compassion for one’s own pain and that of others. Deepens the power of healing and transformation with breath, water, love, joy and meditation. Enhances dream recall, psychic development, and telepathic communication between people and animals.

Dolphin Calf (Dolfijnenkalf)

Geeft de ervaring van een diepe band tussen kind en ouder, contact en intimiteit, communicatie, uniciteit en eenheid.

Voor volwassenen:
– Die een tekort aan liefde voelen en een gebrek aan contact met hun ouders
– Die intensief werken aan het innerlijk kind

Voor kinderen:
– Die een moeder hebben die niet emotioneel of fysiek aanwezig is
– Die te serieus zijn en de gewoonte verloren hebben om speels te zijn

Nurtures the experience of deep child-parent bonding, connection and intimacy, communication, Oneness and unity.

For Adults:
– Who felt a lack of love and connection with their parents
– Who are doing deep inner-child work

For Children:
– Who have mothers who are not emotionally or physically present
– Who are too serious and have lost their ability to play freely

Dove (Duif)

Ter bevordering van gevoelens van vredigheid, kalmte en stilte in het hart van je leven. Brengt de denkende geest tot rust en maakt het mogelijk de glorie van de Bron in het hier en nu te ervaren. Geeft je een besef van het Hogere vrouwelijke en de hemelse zegen, en laat je de schoonheid van de eenvoud appreciëren.

For nurturing feelings of peace, calm, and stillness at the heart of one’s life. Quiets the thinking mind and allows one to experience the glory of the Source in the present moment. Nurtures a sense of the Divine Feminine and heavenly blessing, and allows one to honor and appreciate the beauty of simplicity.

Dragonfly (Libelle)

Als meester van de illusie helpt libelle je bij het reizen tussen de dimensies en om je open te stellen voor spirituele energieën. Om te ontspannen en dromerige, luchtige, lichte energie te ervaren. Geeft steun om te kalmeren en ontspannen te rusten na drukke periodes. Bevordert het loslaten en spirituele expansie.

As the master of illusion, supports one in traveling between the dimensions, helping one to open to spiritual energies. For relaxing and experiencing dreamy, spacious, light energy. Supports one in calming down and resting comfortably after busy periods. Facilitates letting go and spiritual expansion.

Eagle (Arend)

Om je boven aardse zaken te verheffen om perspectief en helderheid te verkrijgen. Helpt je om boven het alledaagse uit te stijgen en de diepste waarheid in de kern van een situatie te zien. Helpt je om je open te stellen voor het Hogere om creatieve inspiratie te krijgen. Om met grote geestdrift hoog te vliegen, om contact te maken met je hogere zelf en met de begeleiding door het Hogere.

For soaring above earthly matters to gain perspective and clarity. Assists in transcending the mundane and perceiving the deepest truth at the heart of a situation. Enhances spiritual and creative vision. Facilitates opening to the divine for creative inspiration. For soaring with Great Spirit, for connecting with Higher Self and divine Guidance.

Earthworm (Regenworm)

Grootst mogelijke integratie van het mannelijke en vrouwelijke, gevoed en gegrond worden door Moeder Aarde, reizen door het donker.

Supreme Integration of the Masculine and Feminine, Being Nurtured and Grounded by the Earth, Journeying Through The Dark.

Elephant (Olifant)

Voor diepe gegrondheid en spirituele expansie. Vergroot telepathische communicatie over afstanden en helpt je om naar jezelf en anderen te luisteren. Om te onthouden wat belangrijk is. Om je intuïtieve, vrouwelijke aard te eren en om Moeder Aarde in haar allesomvattendheid te ervaren. Bevordert inclusief leiderschap dat begaan is met het welzijn van allen.

For establishing deep grounding and spiritual expansion. Enhances telepathic communication over distances, and supports one in listening to others and to oneself. For remembering what is important. For honoring one’s intuitive feminine nature and for experiencing Mother Earth in her vastness. Encourages inclusive leadership that is concerned with the welfare of all.

Elephant Calf (Olifantenkalf)

Voedt de ervaring van fysische en emotionele veiligheid, diepe gronding, zich beschermd voelen en gekoesterd worden door een zeer wijde familie. Verhoogt de samenhorigheid van een uitgebreide familie.

Voor volwassenen:
– Die in de kinderjaren zich niet gesteund of beschermd voelden door de volwassenen rond hen
– Die de diepe banden willen aanhalen tussen familieleden (goed om families bijeen te houden)

Voor kinderen:
– Die door een periode gaan waarin ze zich bang of bevreesd voelen
– Die leven in een familie waar een gevoel van saamhorigheid ontbreekt

Nurtures the experience of physical and emotional safety, deep grounding, being protected and looked after by a wider family of support. Healthy extended family togetherness.

For adults:
– Who as children did not feel supported and protected by the adults around them
– Who wish to deepen bonds between family members (good for families to take together)

For children:
– Who are going through periods where they feel scared or anxious
– Who live in families that lack a strong sense of togetherness

Empower

Geeft je krachtige steun om je ware innerlijke kracht op te eisen.

Deze remedie bestaat uit:
Dikhoornschaap – Om je innerlijke kracht op te eisen
Leeuw – Voor diepe spirituele empowerment
Pauw – Bevordert innerlijke volledigheid en heelheid

Provides powerful support for claiming one’s authentic, inner power.

This formula includes:
Bighorn Sheep – For claiming inner power
Lion – For deep spiritual empowerment
Peacock – Nurtures wholeness and completeness within

Fawn (Hertenjong)

Voedt de ervaring van tederheid, zachtheid, onschuld, zuiverheid, vrede, kalmte en een toestand van jeugdige gratie.

Voor volwassenen:
– Die ervaringen willen uitdiepen van kinderlijke onschuld, tederheid en vrede
– Die te snel opgegroeid zijn
– Bij wie het nodig is om te leren respect en eerbied te hebben voor de behoeften en de kwetsuren van hun innerlijk kind

Voor kinderen:
– Die agressief zijn, overprikkeld of gestrest
– Die contact verloren hebben met de onschuld van het kind zijn

Nurtures the experience of gentleness, sweetness, innocence, purity, peace, calm and a state of childhood grace.

For adults:
– Who want to deepen experiences of childlike innocence, gentleness and peace
– Who grew up too fast
– Who need to learn to respect and honor the needs and wounds of their inner child

For children:
– Who are aggressive, over-stimulated or stressed
– Who have lost touch with the innocence of being a child

Flamingo

Belichaming van de integratie tussen hemel en aarde, het gronden van hogere energieën, spirituele groei.

Embodied Integration of Heaven and Earth, Grounding of Higher Energies, Spiritual Expansion.

Fox (Vos)

Geeft steun bij de ontwikkeling van een onafhankelijke denkwijze en vertrouwen in de eigen beslissingen. Vergroot het vermogen slimme oplossingen te vinden in moeilijke situaties. Om de sociale conditionering te doorbreken en je eigen weg te vinden. Helpt je om te kijken hoe een situatie zich ontvouwt en om wijze beslissingen te nemen. Helpt je om op je strepen te staan.

Supports one in developing independence of thought and confidence in one’s decisions. Nurtures one’s ability to find clever solutions when facing difficult situations. For breaking out of societal conditioning and finding one’s own way. Assists one in seeing a situation unfold, and facilitates one in making wise decisions. Provides support for claiming one’s authority.

Frog (Kikker)

Helpt om de wereld van alledag als wonderlijk te zien. Helpt je je bewust te worden en te vertrouwen op het leven als wonderlijk, herscheppend proces. Geeft kracht en zekerheid aan diegenen die diepe emotionele en spirituele veranderingen ondergaan. Om te leren soepel om te gaan met verandering en transformatie als constant gegeven in het leven.

Facilitates experiencing the everyday world as miraculous. Helps one to become aware of and to trust in life as a miraculous, transformative process. Provides strength and certainty for those undergoing deep emotional and spiritual changes. For developing comfort with change and transformation as the constant of life.

Gazelle

Helpt je je kwetsbaarheid onder ogen te zien en om de kracht van gezonde kwetsbaarheid te leren. Om je veilig te voelen in de wereld. Helpt je je zeer bewust te worden van wat er om je heen gebeurt en helpt je gevoel van alertheid en bewustzijn te ontwikkelen. Om je zacht maar tegelijk met zelfvertrouwen door de wereld te bewegen.

Provides support for facing one’s vulnerability and for learning the strength of healthy vulnerability. For feeling safe in the world. Supports one in becoming keenly aware of what is going on in one’s surroundings, and helps one to develop a highly tuned sense of alertness and awareness. For moving through the world in a gentle yet confident way.

Giraffe

Ontwikkelt het vermogen je levensterrein vanuit een breed, helder en gegrond perspectief te bekijken. Bevordert spirituele groei en visie, maar helpt je tegelijkertijd deze vanuit een goed gegrond middelpunt te ervaren. Helpt je je om het welzijn van anderen te bekommeren en je nek uit te steken voor anderen.

For developing the ability to see the terrain of one’s life from an expanded, clear, and grounded perspective. Enhances spiritual expansion and vision while at the same time supporting one to experience this from a well-grounded center. Encourages looking out for the welfare of others and sticking one’s neck out for the benefit of others.

Gorilla

Overtuigde zelfkennis en zelfexpressie, uiterste kracht, het opeisen van persoonlijke macht, voet bij stuk houden.

Confident Self-Knowledge and Self-Expression, Supreme Strength, Claiming Personal Power, Standing One’s Ground.

Grattitude (Dankbaarheid)

Dankbaarheid zorgt voor een krachtige steun om waardering te cultiveren en uit te drukken voor de talrijke gaven van het leven.

Deze remedie bevat:
Kalkoen – Om dankbaarheid te ontwikkelen
Buffel – Om de dankbaarheid te verdiepen
Bidsprinkhaan – Voor toewijding aan de Geest

Provides powerful support for cultivating and expressing appreciation for the many gifts in one’s life.

This formula includes:
Buffalo – For deepening thankfulness
Wild Turkey – For cultivating gratitude
Praying Mantis – For devotion to Spirit

Great Blue Heron (Blauwe reiger)

Vredige rust, spirituele verbondenheid, gegronde verbinding met het Hogere.

Peaceful Serenity, Spiritual Connectedness, Grounded Communion With The Divine.

Grieving Heart (Treurend hart)

Treurend hart zorgt voor een krachtige steun om zich te bevrijden van emotionele pijn en tranen, die losgelaten moeten worden om vooruit te komen.

Deze remedie bestaat uit:
Wildlevend paard – Koestert het genezend hart
Nijlpaard – Om diepe gevoelens te omarmen
Gazelle – Om zich veilig te voelen als men treurt

Provides powerful support for releasing the emotional pain and tears that need to be shed in order to move forward.

This formula includes:
Wild Horse – Nurtures the healing heart
Hippopotamus – For embracing deep feelings
Gazelle – For feeling safe while grieving

Hawk (Havik)

Optimale visie met volstrekte helderheid, precies zien en weten waar je bent, perspectief, perfect zicht.

Supreme Vision with Absolute Clarity, Seeing and Knowing Precisely Where One Is, Perspective, Perfect Eyesight.

Healthy Anger (Gezonde woede)

Gezonde woede zorgt voor een krachtige steun om de natuurlijke woede te voelen en te aanvaarden en om kwaadheid uit te drukken op een gezonde manier.

Deze remedie bestaat uit:
Das – Om zich comfortabel te voelen met woede en om kwaadheid gepast uit te drukken
Gazelle – Om zich veilig te voelen terwijl men kwaad is

Provides powerful support for feeling and accepting one’s natural anger and for expressing anger in a healthy way.

This formula includes:
Badger – For being comfortable with anger and expressing anger appropriately
Gazelle – For feeling safe with being angry

Hippopotamus (Nijlpaard)

Geeft diepe gegrondheid en stevige steun om met onopgeloste emotionele zaken in de weer te gaan. Helpt diegenen die hun gevoelens moeten leren begrijpen en ermee te leven. Helpt je de fysieke en emotionele kanten van het leven geïntegreerd te ervaren. Voor het ontwikkelen van een spiritualiteit die stevig in het leven in de fysieke wereld geworteld is.

Provides deep grounding and powerful support for facing unresolved emotional issues. Helps those who need to learn to understand and be with their feelings. Encourages an integrated experience of the physical and emotional realms of life. For developing a spirituality that is deeply rooted in living in the physical world.

Hippopotamus Calf (Nijlpaardkalf)

De nijlpaardkalf essence ondersteunt het contact maken met en uiten van gevoelens die diep van binnen opgesloten zijn geweest in verband met het gekwetst zijn tijdens de kindertijd. Steunt bij in contact te komen met, voelen, en uiten van ongeuite gevoelens van eerder trauma en kwetsingen die aangekeken moeten worden zodat genezing plaats kan vinden. Steunt het innerlijke kind om zich opnieuw te verbinden met gevoelens van het verleden die onderdrukt zijn geweest. Om weerstand weg te halen om diep te voelen.

Voor volwassenen:
– Die contact willen maken met oude, onverwerkte gevoelens vanuit de kindertijd wat genezen moet worden
– Die losgekoppeld zijn van de gevoelswereld van het innerlijke kind

Voor kinderen:
– Die vanwege lijden en trauma zich hebben losgekoppeld van hoe ze zich werkelijk voelen
– Die weer contact dienen te maken met hun gevoelswereld
– Die hun gevoelens dienen te uiten zodat deze losgelaten kunnen worden

Hippopotamus Calf essence provides nurturing support for connecting with and expressing feelings that have been locked inside due to being hurt as a child. Supports one to connect with, feel, and express unexpressed feelings from previous hurts/traumas that need to be released in order for healing to happen. Supports our Inner Child to re-connect with feelings from the past that have been repressed. For releasing resistance to feeling deeply.

For adults:
– Who need to connect with old, unresolved feelings from childhood that need to be healed
– Who are disconnected from the feeling world of their Inner Child

For children:
– Who, because of suffering and trauma, have disconnected from how they truly feel
– Who need to reconnect with their feeling selves
– Who need to express feelings that need to be released

Hummingbird (Kolibri)

Bevordert gevoelens van vreugde, blijdschap en het vieren van het geschenk van leven. Om er minder zwaar aan te tillen. Ondersteunt zachte reiniging en verwijdert overblijfselen van recente emotionele gebeurtenissen. Nuttig in tijden van lichamelijke verandering (reizen, verandering van huis/werk, etc). Geeft moed bij emotionele uitdagingen en steun bij het aanpakken van onopgeloste zaken uit het verleden.

Nurtures feelings of joy, delight, and celebration at the gift of being alive. For “lightening up.” Assists with gentle purification and cleanses away recent emotional residues. Helpful in times of physical transition (travel, changing home/work, etc). Brings courage when facing emotional challenges and provides uplifting support for facing past, unresolved issues.

Inner Child Healing (Heling van het innerlijke kind)

Heling van het innerlijke kind biedt ondersteuning voor het omarmen, voelen en loslaten van woede en pijn die men heeft gedragen toen men gekwetst werd als kind. Ook helpt het bij de bewustwording van de schoonheid en volmaaktheid van ons innerlijke kind. Het helpt ons richten naar onze onopgeloste emoties. Biedt krachtige steun bij de innerlijke reis om niet geuite gevoelens te uiten van onopgeloste wonden vanuit het verleden om zo genezing bewerk te stellen. Om opnieuw contact te maken met de onschuld en schoonheid van de kindertijd. Om vriendschap te sluiten met onszelf in onze diepste, meest gebroken delen.

Deze remedie bevat:
Nijlpaardkalf – Steunend bij het diep voelen
Wildlevend veulen – Steunend bij het loslaten van diepgeworteld verdriet
Dassenjong – Bij het omarmen en uiten van boosheid
Roodborstkuiken – Voor het ontvangen van liefde en genegenheid
Vleermuisjong – Voor het aankijken en omarmen van het verleden
Zwanenpul – Voor het omarmen van het etherische kind van binnen

Deze combinatie kan worden gebruikt door volwassenen en kinderen die diepe, onopgeloste wonden hebben als gevolg van gekwetstheid door anderen tijdens hun jeugd.

Inner Child Healing provides support for embracing, feeling, and releasing the anger and pain that one has carried since being hurt as a child, and for knowing the Beauty and Divinity of one’s Inner Child. For tending to our unfinished emotional business. Provides powerful support for journeying inward to express unexpressed feelings from unresolved wounds of the past in order for healing to occur. For reconnecting with the innocence and beauty of childhood. For befriending ourselves in our deepest, most broken places.

This formula includes:
Hippopotamus Calf – Supports one to feel deeply
Wild Foal – Supports the release of deep grief
Badger Cub – For embracing & expressing anger
Robin Chick – For receiving love & nurturing
Bat Pup – For facing & embracing the past
Cygnet – For embracing the Divine child within

This combination can be used by any adult or child who has deep, unresolved wounds from being hurt by others as a child.

Inner Work (Innerlijk werk)

Innerlijk werk zorgt voor een krachtige steun in de reis naar binnen om er emotionele wonden te helen uit een recent of ver verleden.

Deze remedie bevat:
Nijlpaard – Om diepe gevoelens te omarmen
Wasbeer – Om de waarheid te onthullen
Vleermuis – Om door de duisternis te leiden
Leeuwenwelp – Voedt de moed en de onbevreesdheid
Olifantenkalf – Om zich veilig en ondersteund te voelen

Provides powerful support for journeying inward to heal emotional wounds of the recent or distant past.

This formula includes:
Hippopotamus – For embracing deep feelings
Raccoon – For unmasking the truth
Bat – For navigating through one’s darkness
Lion Cub – Nurtures courage and fearlessness
Elephant Calf – For feeling safe and supported

Jaguar

Bevordert een diepe connectie met de sjamanistische kracht en de kracht van het regenwoud. Om diepe gegrondheid en een gevoel van eenheid met de natuur te ervaren. Om een intens gevoel van spirituele eenheid in de kern van je leven te ontwikkelen.

Nurtures a profound connection with the shamanic power and Spirit of the rainforest. For experiencing deep groundedness and oneness with the natural world. For cultivating a deep sense of Spiritual Unity at the heart of one’s life.

Inner Work (Innerlijk werk)

Het één zijn met de oceaan, uiterste overgave, loslaten, zijn en meegaan met de stroming.

Oneness With The Ocean, Supreme Surrender, Letting Go, Being and Going With The Flow.

Inner Work (Innerlijk werk)

Vreugdevol werk is een krachtig hulpmiddel om geluk en voldoening uit het dagelijks werk te putten.

Deze remedie bevat:
Otter – Bevordert speelsheid en blijheid
Bever – Voor productiviteit en creativiteit
Eekhoorn – Voor integratie van werk en spel

Joyful Work combination essence provides powerful support for experiencing happiness and fulfillment in one’s daily work.

This formula includes:
Otter – Nurtures playfulness and delight
Beaver – For productivity and creativity
Squirrel – For integrating work and play

Ladybug (Lieveheersbeestje)

Het oproepen en de belichaming van spiritueel inzicht, spirituele gegrondheid, het aantrekken en aarden van hogere energieën.

Invoking & Embodying Spiritual Insight, Spiritual Groundedness, Pulling In & Grounding Higher Energies.

Letting Go (Loslaten)

Voor een krachtige ondersteuning bij het bevrijden van gevoelens, overtuigingen en handelingen die niet langer meer dienen. Helpt ook om de controle over het leven over te laten aan het Hogere.

Deze remedie bevat:
Zeehond – Om los te laten en te vertrouwen
Duif – Voor vrede in het hart als iemand de dingen loslaat
Kwal – Voor overgave aan het alzijn

Provides powerful support for releasing feelings, beliefs and actions that no longer serve, and for handing over control of one’s life to the Divine.

This formula includes:
Seal – For letting go and trusting
Dove – For peace in the heart as one lets go
Jellyfish – For surrendering to Spirit

Lion (Leeuw)

Helpt je om je diepste persoonlijke autoriteit en spirituele macht op te eisen. Bevordert een gevoel van welzijn en kracht en helpt je in contact te komen met de innerlijke archetypen van de Koning/Koningin. Helpt je moed te ontwikkelen en je angsten onder ogen te zien. Vergroot en bevordert zelfvertrouwen. Bevordert leiderschap, prestaties en succes.

For claiming one’s deepest personal authority and spiritual power. Nurtures a sense of well-being and strength, and supports one in connecting with the inner archetypes of King/Queen. Helps one to develop courage and to face fears. Nurtures and enhances self-confidence. Encourages leadership, achievement, and success.

Lion Cub (Leeuwenwelp)

Voedt de ervaring van onbevreesdheid, (zelf-)vertrouwen, moed, authentieke kracht en vermogen.

Voor volwassenen:
– Die zich als kind vaak machteloos of bang voelden of een laag zelfbeeld hadden
– Van wie het innerlijke kind moed nodig heeft op weg naar heling

Voor kinderen:
– Die angstig of gespannen zijn
– Die een laag zelfbeeld hebben
– Die moed en kracht dienen te ontwikkelen voor persoonlijke groei

Nurtures the experience of fearlessness, confidence, courage, authentic strength and power.

For adults:
– Who as children often felt powerless, afraid or lacking in confidence
– Whose inner child needs courage to face the healing path

For children:
– Who are fearful or anxious
– Who lack confidence
– Who need to develop courage and strength for moving forward

Loving Child (Liefdevol kind)

Biedt krachtige ondersteuning voor het helpen van kinderen om zowel liefde te voelen als uit te drukken in alle aspecten van hun leven. Ook ondersteunt het ons innerlijke kind om zichzelf vreugdevol en liefdevol te voelen.

Deze remedie bevat:
Hertenjong – Bevordert zachtheid en onschuld
Wildlevend paard – Opent voorzichtig het hart
Duif – Bevordert vrede en kalmte
Berenwelp – Om bewust te zijn van onze gevoelens

Provides powerful support for helping children feel and express love in all aspects of their lives. Also supports our Inner Child to feel joyful and loving.

This formula includes:
Fawn – Nurtures innocence and gentleness
Wild Horse – For gently opening the heart
Dove – Nurtures peace and calm
Bear Cub – For being aware of our feelings

Loving Compassion (Liefdevolle compassie)

Biedt krachtige ondersteuning voor het voelen en uitdrukken van diepe compassie voor jezelf en voor anderen.

Deze remedie bevat:
Dolfijn – Om gevoelens en compassie te uiten
Duif – Bevordert vrede en kalmte
Wildlevend paard – Opent voorzichtig het hart

Provides powerful support for feeling and expressing deep compassion for oneself and for others.

This formula includes:
Dolphin – For feeling and expressing compassion
Dove – For connecting with and being at peace
Wild Horse – For gently opening the heart

Loving Parent (Liefdevolle ouder)

Biedt krachtige ondersteuning voor het voeden van en liefdevol ouderschap voor jezelf en voor je kinderen.

Deze remedie bevat:
Roodborst – Om anderen en jezelf te koesteren
Buideldier – Bevordert beschermd ouderschap
Keizerpinguïn – Ondersteunt co-ouderschap
Kwal – Voor loslaten en vertrouwen
Mus – Voor vrijheid van piekeren

Provides powerful support for lovingly nurturing and parenting oneself and one’s children.

This formula includes:
Robin – For nurturing others and oneself
Opossum – Nurtures protective parenting
Emperor Penguin – Supports co-parenting
Jellyfish – For letting go and trusting
Sparrow – For freedom from worry

Loving Relationship (Liefdevolle relatie)

Biedt krachtige ondersteuning voor het creëren, binden en verdiepen in de liefde met een partner.

Deze remedie bevat:
Wolf – Voor een diepe connectie en binding
Wolvenwelp – Bevordert gevoelens van erbij horen
Duif – Bevordert vrede en kalmte in het hart
Wildlevend paard – Voor het leven vanuit je hart
Zwaan – Om het mooie in je partner te zien

Provides powerful support for creating, bonding, and deepening in love with a partner.

This formula includes:
Wolf – For connecting and bonding deeply
Wolf Pup – Nurtures feelings of belonging
Dove – Nurtures peace & calm in the heart
Wild Horse – For loving from the heart
Swan – For seeing beauty in your partner

Loving Service (Liefdevolle dienstbaarheid)

Biedt krachtige ondersteuning in de liefde naar anderen toe.

Deze remedie bevat:
Roodborst – Bevordert onbaatzuchtige dienstbaarheid
Dolfijn – Om gevoelens en compassie te uiten
Wildlevend paard – Voor het leven vanuit je hart
Wolf – Voor een diepe connectie en binding
Giraffe – Om van dienst te zijn terwijl er eigenheid behouden wordt

Provides powerful support for fully engaging one’s heart in the active service of others.

This formula includes:
Robin – Nurtures selfless service
Dolphin – For feeling & expressing compassion
Wild Horse – For serving with an open heart
Wolf – For connecting and bonding with others
Giraffe – For serving while maintaining perspective

Loving Yourself (Zelfliefde)

Biedt krachtige ondersteuning voor het accepteren van jezelf, zorgzaamheid voor jezelf en van jezelf te houden zoals je bent.

Deze remedie bevat:
Zwaan – Bevordert zelfacceptatie en zelfliefde
Wolvenwelp – Beseffen dat je ertoe doet
Hertenjong – Bevordert zachtheid en onschuld
Dolfijn – Voor compassie voor je lijden
Pauw – Bevordert heelheid en integratie

Provides powerful support for accepting, caring for, and loving yourself just as you are.

This formula includes:
Swan – Nurtures self-acceptance and self-love
Wolf Pup – For knowing that you matter
Fawn – Nurtures gentleness and innocence
Dolphin – For compassion for your suffering
Peacock – Nurtures wholeness & integration

Mallard (Wilde eend)

Geïnspireerde vlucht en actie, handelen met de levenslust van een kind, eenvoudige kinderlijke vreugde, handelen met grote blijdschap.

Inspired Flight and Action, Acting With The Spirit of a Child, Simple Childlike Joy, Doing With Great Happiness.

Manta Ray (Reuzenmanta)

Sierlijke beweging, opperste efficiëntie van handelen. Vrede met het nu, maar tegelijk verder gaan.

Graceful Movement, Supreme Efficiency in Action. Peace in The Present While Moving Forward.

Moose (Eland)

Wijsheid van geologische tijd, aarde-wijsheid, begrijpen van de persoonlijke geschiedenis, eenvoud.

Wisdom of Geologic Time, Earth Wisdom, Understanding Personal History, Simplicity.

Mosquito (Mug)

Oergeluid, Hogere zoemen, verbinding met het Hogere door middel van geluid, geluid als pad naar De Bron.

Primordial Sound, Divine Hum, Connecting through Sound To The Divine, Sound as a Path to the Source.

Mountain Lion (Poema)

Helpt het bevorderen van daadkrachtig te handelen. Geeft krachtige steun om je dromen en visies na te leven. Geeft je steun om trouw aan jezelf te blijven ondanks afleiding en tegenslagen. Bevordert het vermogen om te doen wat je zegt. Helpt je je door je angsten heen te slaan en bevordert de ontwikkeling van zelfvertrouwen. Zorgt voor evenwicht tussen de kracht en zachtheid in jezelf.

Encourages purposeful action. Provides powerful support for manifesting one’s dreams and visions. Supports one in staying true to oneself despite distractions and upheavals. Encourages the ability to walk one’s talk. Assists one in moving through fears and encourages development of self-confidence. Balances qualities of strength and gentleness within the self.

Octopus

Op je gemak in het diepe, zwemmen door de innerlijke diepten, vredigheid, alleen-zijn, camouflage, baden in de warmte van de zon.

Comfort with the deep, swimming the Inner depths, peacefulness, solitude, camouflage, being bathed by the warmth of the Sea.

Opossum

Beschermen en beschutten van kinderen, moederlijke kracht, ouderlijke toewijding en bescherming.

Defending and Protecting The Young, Maternal Strength, Parental Devotion and Protection.

Orca (Orka)

Een brug naar andere werelden zijn, belichaming van het bewustzijn van het universum, wijsheid van de kosmos.

Being a Bridge to Other Worlds, Embodying the Consciousness of the Universe, Wisdom of the Cosmos.

Otter

Helpt je toegang te krijgen tot je eigen innerlijke speelse kind. Houdt je licht en speels, ook bij serieuze zaken. Bevordert uiting van humor en lachen. Geeft je het gevoel dat je het leven niet te serieus hoeft te nemen. Moedigt aan om het leven als een vermakelijk, leuk spel te zien. Verhoogt een gevoel van vrijheid, lichtheid en blijdschap dat je leeft.

Helps one access one’s inner playful child. Keeps one light and playful, even while facing serious matters. Encourages expression of humor and laughter. Nurtures a sense of not taking life too seriously. Encourages one to experience life as a joyful, fun game. For increasing a sense of freedom, lightness, and delight at being alive.

Owl (Uil)

Om bij je eigen hoogste wijsheid te komen en daarnaar te handelen. Om scherp door je eigen donkerte heen te kunnen kijken. Helpt je om direct aandacht te schenken aan die zaken die het nodig hebben. Vergroot de intuïtie en het vermogen dingen te “zien” die normaal gesproken niet gezien worden. Bevordert helderheid van geest, helpt de waarheid in de kern van situaties te zien en om met mededogen vanaf je hoogste plek te spreken en te genieten van leven.

For accessing and acting upon one’s highest wisdom. For seeing clearly through one’s darkness. Helps one to directly face things that need attention. Enhances intuition and the ability to “see” things that are not normally seen. Encourages clarity of mind, seeing the truth at the heart of situations, and speaking with a compassionate voice from one’s highest place, and delight at being alive.

Peacock (Pauw)

Bevordert een gevoel van volheid, volmaaktheid en heelheid binnen jezelf. Om je authenticiteit en autoriteit op te eisen. Brengt je meest geïntegreerde zelf naar voren. Vergroot je zelfvertrouwen en steunt je gevoel van eigenwaarde. Om spirituele overvloed op te roepen en om jouw schoonheid in de wereld tot uitdrukking te brengen. Bevordert ervaringen van de archetypische energieën van de Koning & Koningin.

Nurtures a sense of fullness, completion, and wholeness within the self. For claiming one’s authenticity and authority. Calls forth one’s most integrated self. Enhances confidence and supports self-esteem. For calling forth spiritual abundance, and for expressing one’s beauty in the world. Facilitates experiences of the archetypal energies of the King & Queen.

Peregrine Falcon (Slechtvalk)

Snelheid, ontzagwekkende behendigheid, snelle gegronde actie, volmaakte controle, perfectie van beweging.

Speed, Awesome Agility, Swift Grounded Action, Exquisite Control, Perfection of Movement.

Pileated Woodpecker (Helmspecht)

Etherische inspiratie, geestelijk openstaan, doorzettingsvermogen in het werk, bewustzijn van het etherische van werk.

Divine Inspiration, Openness To Spirit, Persistence With Work, Awareness of the Divinity of Work.

Playtime (Speeltijd)

Geeft je krachtige steun om je vreugdevol en blij in de geest van het spel te storten.

Deze remedie bestaat uit:
Otter – Bevordert speelsheid en blijheid
Dolfijn – Om los te laten en met grote blijdschap te spelen
Chimpansee – Voor kinderlijke eenvoud en spel

Playtime provides powerful support for joyfully entering into the spirit of play with happiness and delight.

This formula includes:
Otter – Nurtures playfulness and happiness
Dolphin – For letting go and playing with great joy
Chimpanzee – For childlike simplicity and play

Polar Bear (IJsbeer)

Helpt je om je op sterk gegronde wijze voort te bewegen. Bevordert integratie tussen geworteldheid en actie. Voor een diepere ervaring van gegrondheid en kracht op je spirituele zoektocht en pad.

Supports one in moving forward in a deeply grounded way. Nurtures an integration of rootedness and action. For deepening one’s experience of groundedness and power on the spiritual search and path.

Prairie Dog (Prairiehond)

Contact zoeken en netwerken met anderen, gezelligheid, gemeenschappelijke betrokkenheid en participatie.

Connecting and Networking With Others, Sociability, Communal Involvement and Participation.

Praying Mantis (Bidsprinkhaan)

Contact zoeken met de hogere spirituele dimensies, boven het zichtbare uit bewegen, spirituele toewijding.

Connecting With The Higher Spiritual Realms, Moving Beyond The Visible, Devotion To Spirit.

Protection (Bescherming)

Dit is een krachtig hulpmiddel wanneer je moet omgaan met emotioneel heftige situaties, omstandigheden en mensen.

Deze remedie bevat:
Schildpad – Voor emotionele en psychische bescherming
Gordeldier – Voor gezonde bepantsering en persoonlijke veiligheid
Stinkdier – Geeft steun bij het handelen uit zelfbescherming

Protection combination essence provides powerful support for dealing with emotionally intense situations, environments, and people.

This formula includes:
Turtle – For emotional and psychic protection
Armadillo – For healthy armoring and personal safety
Skunk – For support in acting to self-protect

Protector (Beschermer)

Veiligheid & beveiliging.
Zorgt voor krachtige steun bij het door het leven gaan met een veilig en beschermd gevoel. Weten dat je veilig bent waar je ook naar toe gaat. Bevordert het gevoel van een gezonde onoverwinnelijkheid – weten dat niks je kan schaden. Ondersteunt je om je zelfverzekerd en sterk te voelen wanneer je geconfronteerd wordt met uitdagingen en biedt steun bij het stellen van gezonde grenzen naar anderen.

Safety & security. Provides powerful support for walking through life feeling safe and protected. For knowing you are safe wherever you go. Nurtures the sense of healthy invincibility – knowing that nothing can harm you. Supports one to feel confident and strong when facing challenges and supports one in setting healthy boundaries with others.

Rabbit (Konijn)

Geeft steun bij het creëren van overvloed op alle niveaus van het leven. Bevordert en verhoogt de aangeboren creativiteit. Vergroot het vertrouwen in je vermogen jouw droomleven te creëren. Geeft steun als je in drukke periodes met veel veranderingen of activiteiten te maken hebt. Bevordert creativiteit en uitdrukkingsvermogen in alle aspecten van het leven.

For support in creating abundance at all levels of one’s life. Encourages and enhances one’s innate creativity. Nurture’s confidence in one’s ability to create the life of one’s dreams. Provides support when dealing with lots of changes or activities during busy periods. Nurtures creativity and manifestation in all aspects of one’s life.

Raccoon (Wasbeer)

Geeft steun bij het ontdekken en accepteren van verborgen aspecten van jezelf. Om de waarheid te ontmaskeren. Om je soepel en met gemak tussen de vele verschillende levensrollen te bewegen (bijv. moeder, vrouw, werknemer, zus, dochter, etc.). Om te genieten van de vele aspecten van het zelf en plezier te vinden in de overgang van het een naar het ander.

Supports one in uncovering and accepting hidden aspects of the self. For unmasking the Truth. For moving with gentleness and ease between life’s many roles (ie: mother, wife, employee, sister, daughter, etc.). For enjoying the many aspects of the Self, and finding delight in the transition from one to the other.

Raven (Raaf)

Sjamanistische stilte, verlicht bewustzijn, het mysterie zijn, heilige gids naar de sjamanistische werelden.

Shamanic Stillness, Luminous Awareness, Being The Mystery, Sacred Guide Into The Shamanic Realms.

Rest & Relax (Rust & ontspanning)

Geeft je krachtige steun om het rustiger aan te doen, te ontspannen en lichaam en geest rust te gunnen.

Deze remedie bestaat uit:
Luiaard – Om lichaam en geest rustiger te maken
Libelle – Voed je met gevoelens van licht en ruimte
Mus – Voor kalmte en vrijheid van zorgen

Provides powerful support for slowing down, relaxing, and resting the body and mind.

This formula includes:
Sloth – For slowing down the body & mind
Dragonfly – Nurtures with feelings of lightness and spaciousness
Sparrow – For calm & freedom from worry

Retriever (Apporteren)

Blijdschap & spelen
Biedt een krachtige ondersteuning bij het ervaren van de vreugde en uitbundigheid van het in leven zijn. Ondersteunt gevoelens van speelsheid, stuiterende vreugde en kinderlijk genot. “Laten we gaan spelen!” Om ieder moment te leven met enthousiasme en blijdschap. Ondersteunt je bij het ondernemen van repetitieve taken met vreugde en genot in plaats van verveling en afkeer.

Joy & play
Provides powerful support for experiencing the joy and exuberance of being alive. Supports feelings of playfulness, bouncing joy and childlike delight. “Let’s go and play!” For living every moment of life with gusto and joy. Supports one in doing repetitive tasks with happiness and delight instead of boredom or distaste.

Robin (Roodborst)

Voor het koesteren en bemoederen van jezelf. Helpt bij het opbouwen van een gezond volwassen ego. Ondersteunt je vermogen een liefhebbende ouder te zijn; om in harmonie binnen het gezin te leven en om liefde als een vorm van dienstverlening te ervaren. Om dat wat nieuw is in je leven te aarden. Helpt harmonie uit chaos te scheppen en geeft steun bij het herstel na een emotioneel trauma. Een voorbode van de lente, hoop en geluk binnenin jezelf.

For nurturing and mothering oneself. Helps build a healthy adult ego. Supports one’s ability to be a loving parent; for living in family harmony, and for experiencing love in the form of service. For grounding that which is new in one’s life. Helps create harmony out of chaos, and supports one in recovering from emotional trauma. A harbinger of spring, hope and happiness within the self.

Robin Chick (Roodborstkuiken)

Roodborstkuiken essence biedt voedende steun om liefde te kunnen ontvangen en koesteren terwijl je je innerlijke kind heelt en alsnog biedt wat je niet van je ouders hebt ontvangen. Om steun te geven en toe laten dat je innerlijke kind liefde ontvangt. Steunt in het loslaten van weerstand om zo toestemming te geven aan jezelf om je diep gekoesterd te voelen. Steunt in het vertrouwen dat er voor je gezorgd wordt, zowel emotioneel als materieel, en dat het universum een welwillend en liefdevolle plek is. Om gevoed te worden op de diepste niveaus.

Voor volwassenen:
– die geen ouderliefde hebben ontvangen zoals die nodig was als kind
– die diepe blokkades hebben bij het ontvangen van liefde en genegenheid
– die intensief innerlijke kind werk doen
– die in het leven geen genegenheid ervaren

Voor kinderen:
– Van wie de ouders geen liefde kunnen overbrengen/uiten
– Die de genegenheid niet ontvangen zoals ze het nodig hebben
– Die emotioneel ernstig verwaarloosd zijn vanwege de afwezigheid van genegenheid (anorexia)

Robin Chick essence provides nurturing support for receiving love and nurturing as we re-parent our Inner Child and heal ourselves. For supporting and allowing our deepest child self to receive nurturing. Releases resistance to allowing oneself to be nurtured deeply. Supports trusting that one will be cared and provided for, and that the Universe is a benevolent and loving place. For being fed at the deepest levels.

For adults:
– Who did not receive the nurturing they needed as a child
– Who have deep blocks to receiving love and nurturing
– Who are doing deep Inner Child work
– Who don’t experience life as a nurturing experience

For children:
– Whose parents and caregivers are unable to express love to them
– Who are not receiving the nurturing they need
– Who are starving from a lack of nurturing (anorexia)

Salamander

Om in contact te komen met de mysteries van de aarde. Helpt om je te aarden en om kracht te vinden door middel van contact met de mysteries van transformatie en regeneratie. Om de geheimen van de onderwereld te ontdekken. Om dieper in te gaan op het hier en nu, en toegang te krijgen tot de sjamanistische kracht die je tot je beschikking hebt in het hart van het hier en nu.

For connecting with the mysteries of the Earth. Helps one to feel grounded and to find Power through one’s connection with the mysteries of transformation and regeneration. For discovering the secrets of the underworld. For deepening into the present and tapping the shamanic power that is available at the heart of the present moment.

Salmon (Zalm)

Ter bevordering van een bewustzijn van het leven als een terugreis naar het Hogere. Helpt om spirituele betekenis en een doel in het leven te ontdekken. Geeft steun bij het ontdekken en verdiepen van de ervaring op je spirituele pad. Om doelbewust voorwaarts te gaan naar je eigen bestemming terwijl je vertrouwen hebt in het onbekende. Om je over te geven aan het spirituele mysterie van het leven.

For cultivating an awareness of life as a journey Home to the Divine. Helps one to find spiritual meaning and purpose in one’s life. Supports discovering and deepening the experience of one’s spiritual path. For moving forward with perseverance toward one’s destiny, while trusting in the unknown. For surrendering to the spiritual mystery of life.

Saved By The Animals! (Gered door de dieren)

Deze eerste hulp essence is een krachtig emotioneel ondersteunend hulpmiddel in tijden van psychische, emotionele en spirituele nood.

Deze remedie bevat:
Duif – Bevordert vrede en kalmte
Schildpad – Voor emotionele en psychische bescherming
Buffel – Helpt om te gronden
Arend – Helpt contact te maken met het Hogere
Olifant – Om te gronden en voor spirituele openheid

This emergency essence provides powerful support in times of physical, emotional and spiritual crisis.

This formula includes:
Dove – Nurtures peace and calm
Turtle – For emotional & psychic protection
Buffalo – Enhances grounding
Eagle – Nurtures connection with the Divine
Elephant – For grounding & Spiritual openness

Seagull (Zeemeeuw)

Vreugde van het strand, je op je gemak voelen bij de zee, de wind in de rug hebben, blij zijn met het leven.

Joy of The Beach, Comfort at the Edge of the Sea, Experiencing Life as a Breeze, Happiness at Being Alive.

Seal (Zeehond)

Als de grote docent van gemak en moeiteloosheid helpt zeehond je te leren een inspanning te leveren en vervolgens de zaken de ruimte te geven om zich natuurlijk te ontwikkelen. Om te leren met gratie en gemak door het leven te bewegen. Helpt diegenen die te veel hun best doen. Om lekker in je lijf te zitten en een positief lichaamsbeeld te bevorderen. Om de kunst van het simpelweg zijn te leren. Bevordert gevoelens van liefheid en onschuld en helpt je je zorgen los te laten en van het leven te genieten.

As the great teacher of ease and effortlessness, supports one in learning to put forth effort and then allowing things to unfold naturally. For learning to flow through life with grace and ease. Provides support for those who are trying too hard. For ease in one’s body and nurturing a positive body image. For learning the art of simply Being. Nurtures feelings of sweetness and innocence and supports one to release worries and enjoy life.

Sharing Love (Liefde delen)

Biedt krachtige steun voor het verbinden met anderen en het delen van liefde op alle vlakken van het leven.

Deze remedie bevat:
Wildlevend paard – Voor het leven vanuit je hart
Wolf – Bevordert connectie met anderen
Dolfijn – Voor blijheid en speelsheid
Duif – Bevordert vrede en kalmte
Pauw – Bevordert heelheid en integratie

Provides powerful support for connecting with others and sharing love in all areas of one’s life.

This formula includes:
Wild Horse – For loving from the heart
Wolf – Nurtures connection with others
Dolphin – For joyfulness and playfulness
Dove – Nurtures peace and centeredness
Peacock – For feeling whole and complete

Skunk (Stinkdier)

Uiterste zelfverdediging, grenzen stellen, dreigementen weren, mondige zelfbescherming.

Supreme Self-Defense, Setting Boundaries, Stopping Threats, Empowered Self-Protection.

Sloth (Luiaard)

Stoppen, langzame beweging, rusten, de drukke geest rustig maken, handelen met grote zorg en bedachtzaamheid.

Stopping, slow movement, resting, quieting the busy mind, acting with great care and deliberation.

Snake (Slang)

Als een sjamanistische leraar bevordert slang de initiatie in de diepste, transpersoonlijke delen van de psyche. Geeft krachtige steun bij transformatie op de diepst liggende niveaus. Helpt je om ervaringen met archetypische energieën, waaronder dood en wedergeboorte, te integreren. Om je te doordringen van de diepste mysteriën van de schepping.

As a shamanic teacher, facilitates initiation into the deepest, transpersonal realms of the psyche. Provides powerful support for transformation at the deepest levels. Helps one deepen and integrate one’s experience of archetypal energies including Death and Rebirth. For awakening to the deepest mysteries of Creation.

Snow Leopard (Sneeuwluipaard)

Wijsheid van de Himalaya, spirituele concentratie en verbondenheid, Tibetaans bewustzijn, Oosterse mystiek.

Himalayan wisdom, spiritual centeredness and connectedness, Tibetan consciousness, Eastern mysticism.

Sparrow (Mus)

Liefheid en zachtheid, vredige vreugde, vrijheid van zorgen, wetenschap dat alles goed komt.

Sweetness and gentleness, peaceful joy, freedom from worry, knowing that everything is going to be alright.

Spider (Spin)

Als “wever van het web” zorgt spin voor innerlijke verbondenheid en integratie. Maakt het makkelijker om bij je eigen diepst gelegen innerlijke wijsheid te komen en bevordert een gevoel van volmaaktheid. Als geleider van onderlinge verbondenheid helpt spin innerlijke zaken samen te brengen die je tot nu toe als afzonderlijk hebt ervaren. Bevordert een gevoel van erbij horen, verbondenheid en integratie op alle niveaus van het zijn.

As the “Weaver of the Web,” facilitates inner connection and integration. Facilitates accessing one’s deepest inner wisdom, and nurtures a sense of Wholeness. As the vehicle of interconnectedness, supports one in tying together that which has felt separate within oneself. Nurtures a sense of belonging, connection, and integration at all levels of one’s being.

Squirrel (Eekhoorn)

Helpt je om werk en plezier dynamisch te integreren. Vergroot het bewustzijn van het geestdriftige kind in jezelf – maakt dat drukke mensen hun werk als een spel kunnen zien. Maakt van elke taak een leuk spelletje. Vergroot het vermogen middelen te verzamelen en op te slaan. Helpt bij het plannen en sparen voor de toekomst.

Supports one in finding a dynamic integration of work and play. Raises awareness of one’s spirited inner child — allowing busy people to experience their work as play. To turn any task into a delightful game. Enhances one’s ability to gather and store resources. Helps one to plan and save for the future.

Supreme Confidence (Opperste zelfvertrouwen)

Geeft je krachtige steun om met vertrouwen, kracht en macht op te treden.

Deze remedie bestaat uit:
Poema – Bevordert zelfverzekerdheid
Hommel – Bevordert diep zelfvertrouwen
Jachtluipaard – Om met meer zelfvertrouwen op te treden

Supreme Confidence provides powerful support for acting with confidence, strength, and power.

This formula includes:
Mountain Lion – Nurtures self-assurance
Bumblebee – Nurtures profound confidence
Cheetah – For acting with great confidence

Swan (Zwaan)

Vergroot het vermogen de eigen goedheid en schoonheid te erkennen en aanvaarden. Bevordert een gevoel van gratie en maakt het makkelijker om alles als een afspiegeling van het Hogere te zien. Versterkt het gevoel van eigenwaarde. Helpt om de goedheid in anderen te zien. Spoort je aan om het leven als een kostbaar en heilig geschenk te zien. Geeft je het gevoel dat je je in schoonheid voortbeweegt.

For expanding one’s capacity to acknowledge and accept one’s own goodness and beauty. Nurtures a sense of Grace and facilitates seeing everything as a mirror of the Divine. Enhances self-esteem. Helps one to see the goodness in others. Encourages one to experience life as a precious and sacred gift. Nurtures a sense of “Walking in Beauty.”

Terrier

Simpliciteit & vreugde. Biedt een krachtige ondersteuning om de simpliciteit en vreugde te ervaren van het hier en nu. Om alle drukte in het hoofd los te laten en dingen om je heen te gaan waarderen. Alles is zo simpel, echt! Voedt de ervaring van het leven als een makkelijke reis van blijdschap en geluk. Om de gecompliceerdheid van het leven los te laten en te genieten van de simpele geneugten van het leven. Simplicity & joy. Provides powerful support for experiencing the simplicity and joy of the present moment. For letting go of the busy mind and appreciating what is around you. Everything is so simple, really! Nurtures life as an easy journey of joy and happiness. For letting go of the complexity of life and reveling in the simple joys of being alive.

Tiger (Tijger)

Om de geest tot rust te brengen en in het pure, rauwe bewustzijn en de kracht van het hier en nu te komen. Helpt je om sterk en gefocust te worden. Bevordert een gevoel van spirituele kracht en meesterschap. Om een standvastige geest te cultiveren en om met kracht en helderheid vanuit je hoogste plek te opereren. Zet aan tot juist handelen als je voor tegenstrijdige of moeilijke keuzes staat.

For quieting the mind and coming into the pure, raw awareness and power of the present moment. Supports one in becoming strong and focused. Nurtures a sense of spiritual strength and mastery. For cultivating an unwavering mind and for acting with power and clarity from one’s highest place. Inspires right action when faced with opposing or difficult choices.

Turtle (Schildpad)

Geeft een diep gevoel van gegrondheid en eenheid met de aarde. Geeft emotionele en psychische bescherming en helpt je om je veilig te voelen in intense situaties en omgevingen. Helpt je om op het hier en nu te focussen en lopende zaken af te handelen. Helpt je ook om het rustig aan te doen en van het hier en nu te genieten. Geeft steun bij dingen die je in je eentje doet.

For experiencing deep grounding and Oneness with the Earth. Provides emotional and psychic protection, and helps one to feel safe when dealing with intense situations and environments. Facilitates focusing on the present moment and taking care of matters at hand. Helps one to slow down and appreciate the present. Provides support for solitary pursuits.

Whale (Walvis)

Een geavanceerde essence die je emotioneel ondersteunt om in verbinding te komen met de hogere niveaus van het bewustzijn boven het aardse rijk. Voor spirituele groei op de diepliggende niveaus. Maakt de geest kalm en helder en maakt het mogelijk in contact te komen met hogere Intelligentie. Om het “grotere beeld” van de realiteit te onderzoeken zoals die te zien is vanuit de hogere dimensies – op de niveaus van intersoortelijk en intergalactische kennis en communicatie. Om verbinding te krijgen met “de kennis van de eeuwigheid.”

An advanced remedy for connecting with higher planes of consciousness beyond the earth-realm. For spiritual expansion at the deepest levels. Calms and clears the mind, and allows one to connect with higher Intelligence. For exploring the “big picture” of reality as seen from the higher realms – at the levels of interspecies and intergalactic knowledge and communication. For connecting with “the knowledge of the ages.”

White Rhinoceros (Witte neushoorn)

Langzame beweging, gestage voortgang, gegronde kracht, spiritueel bewustzijn van het vormkrijgen van het Hogere.

Slow movement, steady progress, grounded strength, spiritual awareness of the divine taking form.

Wildebeest

Je op je gemak voelen als onderdeel van de kudde, je thuis voelen in je levensreis, groepsidentiteit.

Being comfortable as part of the herd, being home with the journey of life, group identity.

Wild Horse (Wildlevend paard)

Als een emotionele ondersteuning voor het hart bevordert wildlevend paard een gevoel van liefdevolle openheid, erbij horen en verbondenheid met anderen. Geeft steun bij de ontwikkeling van een dieper zelfbewustzijn, zorgt voor kracht, uithoudingsvermogen en sterkte in het diepst van je hart. Opent voorzichtig het hartchakra. Geeft steun aan hen die eenzaam en sterk ontmoedigd zijn in alle aspecten van het leven en de moed verloren hebben.

As a tonic of the heart, nurtures a sense of loving openness, belonging, and connection with others. Supports one in developing a deepened sense of self, nurturing strength, stamina and power in the depth of one’s heart. Gently opens the Heart chakra. Provides support for those who are lonely, depressed, and have “lost heart.”

Wild Horse Foal (Wildlevend veulen)

Wildlevend veulen essence biedt steun bij het omarmen en loslaten van tranen van verdriet die over zijn gebleven van onopgeloste kwesties vanuit de jeugd. Het ondersteunt openhartigheid en zachtheid. Om het pure, tedere hart te omarmen van het innerlijke kind, terwijl je zachtheid en erbij horen koestert. Voor het verdiepen van de ervaring van de hartchakra van het kind. Het biedt de mogelijkheid om een gebroken hart van de wonden van de kindertijd aan te kijken doordat je de pijn van deze wonden kan ervaren en loslaten door te huilen. Om in het diepste niveau van je hart te komen.

Voor volwassenen:
– Steun bij het loslaten van opgekropte pijn en verdriet uit de kindertijd
– Bij wie pijn of een gebroken hart het resultaat is van de kindertijd waarbij die wonden moeten helen
– Die contact willen maken met de openhartigheid van hun innerlijke kind

Voor kinderen:
– Die diep geraakt zijn en die de pijn moeten loslaten die ze bij zich dragen
– Die contact willen maken met hun pure, open hart

Wild Horse Foal essence provides nurturing support for embracing and releasing tears of grief that remain from unresolved childhood issues. Supports open-heartedness and gentleness. For embracing the pure, tender heart of the child that lies within, nurturing gentleness and belonging. For deepening into the experience of the heart chakra of our Inner Child. Allows one to tend the broken heart due to childhood wounding, allowing one to feel the pain of this hurt and release it through tears. For being in one’s heart at the deepest level of our being.

For adults:
– Supports releasing unexpressed pain and grief from childhood
– Whose hearts were hurt/broken as a child and who need to heal those wounds
– Who want to connect with the open-heartedness of their Inner Child

For children:
– Who have been deeply hurt and who need to release the pain they are carrying
– Who need to connect with their pure, open heart

Wild Freedom (Wilde vrijheid)

Zorgt voor een krachtige steun om voluit het leven te vieren en te beleven met vrijheid en bevrijding.

Deze remedie bestaat uit:
Wildlevend paard – Bevordert het vrije en wilde hart
Dolfijn – Voor vreugde, speelsheid en vrijheid
Wilde eend – Om te handelen met bezielde vreugde
Mus – Om elke slepende zorg op te lossen

Wild Freedom provides powerful support for fully celebrating and living life with freedom and liberation.

This formula includes:
Wild Horse – Nurtures the free and wild heart
Dolphin – For joy, playfulness and freedom
Mallard – For acting with inspired joy
Sparrow – For dissolving any lingering worry

Wild Turkey (Kalkoen)

Dankbaarheid, overvloed, volheid en rijkheid, waarderen van het leven als Hogere zegen.

Gratitude, Abundance, Fullness & Richness, Appreciating Life as a Divine Blessing.

Wolf

Bevordert het gronden en een gevoel van etherische aanwezigheid. Om toegang te krijgen tot je eigen vermogen om de waarheid te kennen. Helpt om relaties te definiëren en gezonde grenzen te stellen tegenover anderen. Zorgt voor verwantschap en gemeenschapsgevoel. Bevordert juist handelen. Om een vreugdevolle geest, een krachtig karakter en integriteit te kweken en verbindingen voor het leven na te komen.

Facilitates grounding and nurtures a sense of divine Presence. For accessing one’s ability to know the truth. Assists in defining relationships and setting healthy boundaries with others. Encourages kinship and a sense of community. Encourages right action. For cultivating a joyful spirit, strength of character, integrity, and honoring lifetime commitments.

Wolf Pup (Wolvenwelp)

Voedt de ervaring van een diep gevoel van erbij horen, onderdeel zijn van, weten dat men ertoe doet en beseffen dat men een plaats heeft in de wereld.

Voor volwassenen:
– Die als kinderen niet het gevoel hadden erbij te horen of erbij te passen
– Van wie de ouders apart leefden of gescheiden waren toen zij nog kinderen waren

Voor kinderen:
– Die in verwarring zijn omtrent hun plaats in de wereld
– Van wie de ouders apart leven of gescheiden zijn
– Die gedesoriënteerd zijn op school of in andere omstandigheden

Nurtures the experience of a deep sense of belonging, fitting in, knowing that one matters and knowing that one has a place in the world.

For adults:
– Who as children did not feel as if they belonged or fit in
– Whose parents separated or divorced when they were children

For children:
– Who are confused about their place in the world
– Whose parents are separated or divorced
– Who get disorientated in school or other environments

Wolf-Dog Hybrid (Wolfshond hybride)

Gezonde wildheid. Geeft krachtige ondersteuning bij het verbonden blijven met de natuur en wildheid terwijl je toch een modern leven leidt. Zorgt voor innerlijke balans tussen het wilde en tamme. Ondersteunt een blijvende verbondenheid met de eigen gezonde wilde kant. Ondersteunt het gevoel van sociale verbondenheid met de eigen ‘roedel’ en de eigen wereld. Bevordert sociale vreugde, loyaliteit naar familie/roedel en verbintenis.

Healthy wildness. Provides powerful support for staying connected with nature and wildness while living a modern life. Balances the wild and tame within. Supports staying connected with one’s healthy wild side. Supports one to feel socially connected to one’s ‘pack’ and one’s world. Nurtures social joy, family/pack loyalty and commitment.

 

Working Dog (Werkende hond)

We gaan aan het werk! Geeft krachtige steun om in de wereld van werk te kunnen springen met vreugde, speelsheid en vrolijkheid! Biedt uithoudingsvermogen en inzet om op schema te blijven en om grootse dingen voor elkaar te krijgen met focus en vreugde. Ondersteunt je bij het vinden van werk dat werkelijk matcht met je spirituele reis en levensdoel. Om werk te ervaren als een gezond en zinvol deel van het leven.

Let’s go to work! Provides powerful support for jumping into the world of work with delight, playfulness and glee! Provides stamina and commitment for staying on track and accomplishing great things with focus and joy. Supports one in finding work that truly matches one’s spiritual journey and life purpose. For experiencing work as a healthy & meaningful part of life.

Zebra

Om een diepgaande integratie van de tegenstellingen in jezelf te ervaren. Helpt je om boven het zwart/wit denken uit te stijgen en om projecties los te laten. Om de echte waarheid te zien achter datgene dat eerst misschien verborgen of verstopt leek. Helpt je je individualiteit vast te houden in groepssituaties. Bevordert een gevoel van gemeenschap, saamhorigheid en samenwerking.

For experiencing a profound integration of the opposites within oneself. Provides support for moving beyond black-and-white thinking, and for letting go of projections. For seeing the real truth behind what might at first seem masked or hidden. Supports one in maintaining one’s individuality in group settings. Nurtures a sense of community, togetherness, and cooperation.

error: Content is protected !!
nl_NL_formal
Scroll to Top
Verified by MonsterInsights